A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság és a MCSNTT Családbarát Ifjúsági Szervezete Szarvason 2021. szeptember 3. és szeptember 4. között rendezte meg a II. Szarvasi Szabadegyetemet, amelynek mottója egy Wass Albert idézet volt: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyön-geség”. A magyar kereszténység, a magyar állam és a ma-gyar tudomány ezeréves megbonthatatlan egységének és szövetségének mai képviselőit köszönthettük a II. Szarvasi Szabadegyetemen, amely az MCSNTT számára kiváló lehe-tőséget biztosított a hazai és határon túli magyar közösségek családi értékekkel kapcsolatos eredményeinek bemutatásá-ra. A rendezvény szervezői célul tűzték ki, hogy Szarvasról, a történelmi Magyarország közepéről az egész Kárpát-medence magyarságához eljuttatják az előadások üzeneteit, ezért az MCSNTT honlapján az előadások megtekinthetőek (www. novedelem.hu). A tudományos konferencia célkitű-zését tükrözték a rendezvény védnökeinek és előadóinak üzenetei. A Miniszterelnökséget, Családokért felelős tárca nélküli minisztert Fűrész Tünde fővédnök, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnökeként képviselte. A meghívott védnökök és előadók között szere-pelt dr. Kovács József országgyűlési képviselő, dr. Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott, Nagy Domonkos István a Rákóczi Szövetség szakmai igazgatója, professzor dr. Németh Gábor az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezetője, dr. Krasznai Zoárd Tibor a Debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, dr. Bálint Balázs Országos Szakfelügyelő Szülész-nőgyógyász főorvos, dr. Becsei László a Békés Megyei Kórház főigazgatója, dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Egyetem rektora.

Fűrész Tünde elnök asszony köszöntőjében elmondta, hogy Magyarországon ma már öt tervezett gyermek-ből négy megszületik, 2010-ben ez a szám még csak három volt. Hazánkban nőtt leginkább az Európai Unióban a gyermekvállalási kedv, hiszen látjuk, hogy 2010-ben 100 párnak 125 gyermeke született, ma pedig ez a szám 155-re tehető. Az MCSNTT tiszteletbeli elnöke, Bártfai György professzor úr köszöntőjében kiemelten fontosnak tartotta, hogy a Délvidéken, Felvidéken és Erdélyben élő honfitár-sainkhoz eljussanak azok az információk, amelyek a repro-dukciós egészség, a családok egészségének megőrzése szem-pontjából fontosak. Szabó Péter Levente jogászhallgató, az MCSNTT CSISZ elnöke a fiatalokat képviselve megfogal-mazta, hogy: „Az élet értelme maga az élet. …Pontosabban az élet továbbadása Mit sem ér az ember számára a hatalom, a pozíció, a pénz, ha nincs olyan valaki a világon, akiben látná az életének a folytatását. Hiszen az élet rövid, de az ember újra éli a gyermekeiben.” dr. Varga István volt ország-gyűlési képviselő tartotta a szabadegyetem bevezető előadá-sát. Ebből megtudhattuk, hogy a természetes szaporodás ütemét illetően a magyarság a honfoglalástól a tatárjárásig évszázadonként megkétszerezte lélekszámát. 1901-től elér-hető a teljes termékenységi arányszám, amely ezekben az években az ötöt is meghaladó átlagos gyermekszámról ta-núskodik.


Fűrész Tünde elnök asszony köszöntőt mond

Ebben az évben dr. Paulin Ferenc, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának profesz-szor emeritusa kapta meg a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság által adományozható Tauffer Vilmos-díjat életútja és a Társaság érdekében végzett munkája elis-meréseként.
Az MCSNTT elnöke laudációjában elmondta, hogy a Társaság vezetősége a Tauffer-díj odaítélésénél nagy nyo-matékkal vette figyelembe, hogy Paulin professzor úr 1995-ben – egy évvel a tanszékvezetői kinevezése után – meg-szervezte az MCSNTT kongresszusát, amelyen tartott kerekasztal-beszélgetés alapján mozgalom indult az abortuszok számának csökkentése érdeké-ben. A koraszülések számának csökkentéséért 2002-ben indított Paulin professzor egy újabb mozgalmat és tanszékvezetői évei alatt épp úgy, mint most, nyugdíjasként az MCSNTT célkitűzéseit mindig támogatta. A díszelőadá-sában hangsúlyozta, hogy a koraszülés a szü-lészeti szakma, az érintett családok és a haza gondja. Zárógondolataiban javasolta, hogy a várandósságnak nem kilenc, hanem tizenkét hónapból kellene állni. Így a tervezett gyer-mekvállalások – előzetes kivizsgálások, va-lamint szükség esetén kezelések után – opti-mális körülmények közt jöhetnének létre. Az országos szülész-nőgyógyász szakfelügyelő fő-orvos, dr. Bálint Balázs a hazai szülészeti ellá-tás jelenéről és jövőjéről beszélt. A szülészeti ténykedéseinkben hungarikumként működő „többletmunka” finanszírozásának rendezetlensége szürke zónába kényszerítette az ebben résztvevőket. Az ESZJ.Tv. a paraszolvenciával együtt szüntette meg ezt a finanszírozási lehetőséget is, ami viszont az ellátás és az el-látásban dolgozók helyzetét is megváltoztatta. Mi várható az új rendszerben? Hogyan alakul át az orvos-szülőnő vi-szony? Mennyiben segíti, vagy hátráltatja mindez a család-barát szülészeti ellátás elterjedését? Bálint főorvos előadása során ezekre a kérdésekre is igyekezett válaszokat adni. dr. Krasznai Zoárd Tibor, a DEOEC Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika igazgatója ismertette, hogy a korosztályos HPV el-leni védőoltás beadásával a jövő megváltoztatható, azaz a méhnyakrák megelőzhető. A vakcináció középtávú hatása-ként a méhnyakrák előfordulásának meredek csökkenését vetítik előre, de kedvező hatása érvényesül a szájüregi daga-natok esetén is. Virok Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai Intézet docense a szexuálisan átvihető fertőző betegségek megelőzéséről tartott előadást. Az STD megelőzésében a biztonságos szexuális együttlét mellett fontos szerepet ját-szik a normál hüvelyi flóra, amelynek alapvető tagjai, a Lactobacillus baktériumok. Ezek a baktériumok olyan anya-gokat termelnek, amelyekkel a különböző kórokozó bakté-riumok, vírusok, gombák szaporodását meggátolják, illetve az ezek által keltett gyulladásra is jótékony hatással vannak. dr. Rádi Kata, a „Korábban Érkeztem Alapítvány” alapítója saját élményeiből fakadó beszámolót tartott a koraszülésről, a korábban érkezett anyaságról. dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed emberközeli, természetes előadásában a Békés megyei koraszülött ellátás helyzetét ismertette. Perge Anna egyetemi tanársegéd a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karáról komoly kutatásokra épülő „Lányból nővé” című előadásában ismertette, hogy a fiatal lányok enyhe és kö-zepes súlyosságú depresszióban megnyilvánuló szorongás-ról és szégyenérzetről számoltak be a menstruációs napok-ban és ez különösen érinti a nehéz anyagi helyzetben élőket, akik számára a megfelelő higiénés feltétel biztosítása komoly anyai terhet jelent.


Dr. Paulin Ferenc professzor emeritus kapta meg a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság által adományozható Tauffer Vilmos-díjat.

 

Lippai Anikó Zsuzsanna a Szegedi Tudo-mány egyetem OKJ ápoló, BSC ápoló hallgató-ja szerint az ápolás folyamán egy-egy betegség megélése során az „énkép” jelentős mértékben sérül, ezért fontos a napi ellátás során a ver-bális és nonverbális kommunikáció. dr. Bitó Tamás, az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika docense a terhességmegszakításról és lehetséges szövődményeiről beszélt. Sajnálatosnak tartotta, hogy hazánkban a gyógyszeres terhességmegszakítás (amellyel az egészen kis terhességi korban az esetek túl-nyomó többségében műtét nélkül megszakít-ható a terhesség) jelenleg nem hozzáférhető.
Az MCSNTT közgyűlésén a korábban odaítélt Tauffer Vilmos-díjat Gárdos Évának, a KSH főmunkatársának most adták át mert a díjátadás korábban COVID-19-pandémia miatt elmaradt. A pénteki napon a gálavacsora előtt a résztvevők a Szarvasi arboré-tum mellett megcsodálhatták a „Mini Magyarország” ma-kett parkot. A szabadegyetem másnapján „COVID-19 és az ezzel kapcsolatos intézkedések hatása a családokra” címmel kerekasztal megbeszélésre került sor. A résztve-vők – Prof. dr. Deák Judit, Prof. dr. Rozgonyi Ferenc, dr. Gazdag Andrea, dr. Szili Károly voltak. A moderátori fel-adatot dr. Bitó Tamás docens látta el. Tulit-Incze Ágnes Csíkszeredáról, mint pszichológus a székelyföldi, dr. Slobodan Zivkovic Zentáról a vajdasági, majd dr. Párducz László a magyar családtervezés eredményeibe és gondjai-ba nyújtott betekintést. Baranyai Tamás biológus azokról az ökológiai és kulturális tényezőkről és párhuzamokról szólt, amelyek szerepet játszanak a párkapcsolati rendsze-rek kialakulásában mind az emberi mind az állatvilágban. Soósné dr. Kiss Zsuzsanna PhD a párkapcsolati és családi problémákról is tartott előadást. Az előadó célja mind a párok, mind a szakemberek figyelmének felhívása erre az életszakaszra, tekintettel arra, hogy ekkor dől el számos gyermek megszületésének/meg nem születésének a sor-sa. Földesi Alexandra, a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Karának hallgatója ismertette, hogy a Békés megyei fiatalokból 2019-ben megalakult Jakubecz Sándor szakosztály 2021-től Családbarát Ifjúsági Szervezet névvel folytatja tovább a tevékenységét a hazánkban épp úgy mint a Kárpátmedencében. Klinger Mária pszicholó-gus workshopján önismereti barangolás keretében a kiégés kezelését és a rezisztencia erősítését mutatta be egy szabad asszociációs kártya segítségével. Az előadásokat élénk vita kísérte, és reményeink szerint az itt elhangzott információ széles körben ismertté válik és eljut azokba a közösségek-be ahol az MCSNTT tagjai véleményformálók. A szabad-egyetem résztvevői zárásként a Körösön, hajózás keretében csodálhatták meg a gyönyörű természetvédelmi területet.

Dr. Párducz László PhD
Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság elnöke