Tisztelt  Társasági  Tag!

 

A Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Elnöksége ezúton tájékoztatja a Társaság tagjait, hogy a Társaság 2018.július 3-án 13 órai kezdettel tartja soron következő közgyűlését.

 

 

Közgyűlés helye: Szeged, Gál Ferenc Főiskola

Cím: Szeged, Dóm tér, 6720

Időpont: 2018.július 3.

 

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Közgyűlési tisztségviselők: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása.

 

2.) A Fővárosi Törvényszék 13.Pk.60.605/1989/51.számú végzésében  felhívta a Társaságot, hogy a 2018.március 6-á megtartott közgyűlést újból meg kell ismételni, mivel az Alapszabály egyes pontjait a tagoknak módosítni kell.

3.) Az Alapszabály alábbi pontjai  kerülnek módosításra:

3.1/ Tagdíjfizetés elmaradása esetére a jogkövetkezmények alkalmazása (AlapszabályX.1. pont).

3.2./ tagsági jogviszony felmondása, kizárása esetére, a felmondásra jogosult szerv pontos megjelölése ( Alapszabály:X.7. és XIII.8. pont)

3.3./ Alapszabály: XII.11. pont , a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szavazata szükséges a cél módosításához, megszűnéséről való döntéshez.

3.4/ Alapszabály: XIII.7. pontban a vezetőségi ülés kifejezést javítani elnökségi ülésre.

3.5./ Törölni az elnökségi tagok személyes adatai (név és lakcím) feltüntetési megengedett.

3.6./ Alapszabály 11.2. és XVII.5. pontjában törölni kell, hogy a bankszámla felett önállóan rendelkezik az elnök, illetve az elnökségi tagok, figyelemmel arra, hogy képviseleti joguk általános, mely a bankszámla feletti rendelkezés jogát is magába foglalja.

3.7./ A Fővárosi Törvényszék, a 2018.03.06-án megtartott Közgyűlésen megszavazott Alapszabály végzésében nem érintett pontjait elfogadta, így azokat nem kell újból megtárgyalni és a közgyűlésnek elfogadni.

4./ Alapszabály  módosítása: Alapszabály a 2013.évi V. törvény(Ptk) és az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően ,a 3. napirendi pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetben foglalt szövegének elfogadása.

 

5.) A Társaság székhelyének kijelölése és helyének elfogadása.

 

6.Rendezvények:

Tusványosi Szabadegyetemen való részvétel: 2018 július 26-28.

Zentai (Délvidék) kongresszus szervezése A nagy család címmel.

 

  1. ) Egyebek.

 

8.) Felhívás : Abban az esetben, ha a Társaság közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 13.30 órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.

Gyula , 2018. május 28.

 

Dr.Párducz László

MCSNTT Elnöke